top of page

Doporučujeme dbát zvýšenou opatrnost při sepisu záznamu o dopravní nehodě, neboť tento záznam slouží jako podklad pro pojišťovnu pro případ uplatnění pojistného plnění, na které vznikne poškozeným osobám v souvislosti s dopravní nehodou nárok.

 

Nesprávné a neúplné vyplnění záznamu o nehodě může následně zkomplikovat výplatu plnění. Může se totiž stát, že každý z účastníků nehody nahlásí pojistiteli jinou verzi události a potom může být problematické objektivně stanovit míru zavinění. Nezbytnou součástí řádného záznamu o dopravní nehodě je jeho podpis všemi účastníky nehody.

 

V případě, že nesepíšete společný záznam o dopravní nehodě a v důsledku toho dojde ke ztížení řádného šetření pojistitele, může po vás navíc pojistitel požadovat náhradu toho, co za vás již plnil.

JAK VYPLNIT ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ:

Každý účastník nehody musí vyplnit svůj formulář záznamu o nehodě, který je povinen vozit ve vozidle podle zákona. Vyplněný formulář si nechte podepsat ostatními účastníky nehody, případně svědky.


Vyplňujte formulář čitelně. Nikdy nepodepisujte nečitelný záznam o nehodě.


Vždy vyplňujte do formuláře správné údaje a snažte se nakreslit nákres nehody tak, aby co nejvíce odpovídal pravdě. Pojišťovny totiž využívají speciální program na odhalování podvodů.


Poškozenému dopravní nehodou doporučujeme pro případ, že nebude přivolána policie, aby si zajistil svědectví nějaké třetí osoby a nehodu vyfotografoval.


V případě, že jste poškozený dopravní nehodou a chcete jistotu, že nehoda bude správně zaznamenána včetně rozsahu újmy, raději vždy zavolejte policii, i když ze zákona tuto povinnost nemáte. Výjezd policie se nehradí, pouze viník bude muset navíc zaplatit pokutu.


Kontaktujte asistenční službu, která má smlouvu s vaší pojišťovnou.


Pokud jste poškozenou osobou, buďte řádně obezřetní a mějte na paměti, že viník bude chtít následně vinu popřít. Proto je dobré si viníka vyfotit na místě nehody, vyžádat si od něho podpis odpovídající nejlépe podpisu v občanském průkazu.


Doporučujeme si vzájemně podepsat prohlášení o zdravotním stavu účastníků nehody včetně zdravotního stavu po nehodě. V praxi se stávají případy, že poškozená osoba uplatňuje újmu na zdraví, která však nevznikla následkem dopravní nehody, ale z obecných příčin ještě před nehodou. V takovém případě bývá někdy obtížné tuto skutečnost prokázat.


Náležitosti záznamu o nehodě jsou uvedeny v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona musí záznam o nehodě obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, příčiny, průběh a následky nehody. Standardní formulář záznamu o nehodě splňuje všechny zákonné náležitosti.

 

Záznam o dopravní něhodě - šablona.pdf

Záznam o dopravní něhodě - vyplněný vzor.pdf

bottom of page