top of page

DUŠEVNÍ ÚTRAPY POZŮSTALÝCH

Je velmi smutné, že dopravní nehody končí často smrtí některého účastníka dopravní nehody. Bohužel často osoby, která dopravní nehodu nezavinila a shodou událostí se ocitla v nesprávném čase na nesprávném místě. Taková událost je velkou tragédií pro celou rodinu a jednotliví členové rodiny se s touto ztrátou lépe či hůře vyrovnávají. Právě pro tyto osoby je určeno odškodnění, které jim má poskytnout alespoň částečnou finanční satisfakci za utrpěné duševní útrapy.

 

Za účinnosti starého občanského zákoníku právní úprava přiznávala pozůstalému manželovi nebo manželce, pozůstalému dítěti, bez ohledu zda je zaopatřené či nikoliv, a každému rodiči nárok na jednorázové odškodnění ve výši 240 000 Kč a sourozenci jednorázové odškodnění ve výši 175 000 Kč. Pozůstalí se však mohli domáhat dalšího odškodnění prostřednictvím institutu ochrany osobnosti tak, aby bylo jednorázové odškodnění vzhledem k okolnostem konkrétního případu dostačující.

Nový občanský zákoník vypustil tento nárok a namísto něho upravuje, že při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Pokud není možné výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. Na rozdíl od předchozí právní úpravy tak neomezuje nárok na odškodnění pouze na nejbližší příbuzné!

Bude tedy zejména na soudcích, aby posoudili intenzitu vztahu pozůstalého po oběti dopravní nehody a v návaznosti na to i intenzitu duševních útrap a související finanční odškodnění. Nová právní úprava tedy s konečnou platností odstranila paušální zákonné náhrady, nikoliv však samotnou rozhodovací praxi soudů.

 

I nadále se budou zkoumat z hlediska určení výše odškodnění pro pozůstalé zejména intenzita vztahu pozůstalého se zemřelým, jejich věk, otázka hmotné závislosti pozůstalého na usmrcené osobě, dále postoj viníka k celé události, dopad události do jeho duševní sféry, míra jeho zavinění nebo jeho majetkové poměry a další. Nejvyšší soud ČR určil základní rozpětí pro stanovení výše náhrady v rozmezí od 240.000,- Kč do 500.000,- Kč v typovém případě nejbližších osob, jako jsou právě manželé, rodiče a děti. Toto rozpětí by však mělo odpovídat duševním útrapám obvyklého průměrného člověka a jakékoliv navyšování či naopak snižování výše náhrady by se pak mělo odvíjet od okolností konkrétního případu. Stanovisko Nejvyššího soudu ČR se však uplatní pro adhezní řízení, tedy řízení o náhradě újmy, které se projednává v rámci probíhajícího trestního řízení proti viníkovi. Je otázkou, jakou cestou se budou ubírat soudy civilní.

Výše uvedené stanovisko Nejvyššího soudu ČR je tak určitým návodem pro poškozené a jejich advokáty, jaké odškodnění v konkrétním případě požadovat.

Přišli jste o svého blízkého následkem dopravní nehody? Nevíte si rady, jak uplatnit svůj nárok na náhradu újmy? Neváhejte se na nás obrátit. S touto problematikou máme bohaté zkušenosti a víme, jak citlivá a těžká je tato událost pro pozůstalé. Snažíme se tedy vždy jednat s maximálním možným osobním a lidským přístupem.

BEZPLATNÁ PORADNA

+ 420 720 988 644

NAPIŠTE NÁM
RÁDI VÁM POMŮŽEME.

Success! Message received.

NA ODŠKODNĚNÍ DUŠEVNÍCH ÚTRAP V DŮSLEDKU ÚMRTÍ JEJICH BLÍZKÉHO MAJÍ NÁROK TITO POZŮSTALÍ:

manžel


dítě


rodič


jiná osoba blízká  (Osoba blízká je definována jako příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství. Jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Zákon zakládá vyvratitelnou právní domněnku, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.)


bottom of page