top of page

POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ NEHODY

V souvislosti s dopravní nehodou vznikají řidičům a dalším účastníkům nehody zákonné povinnosti, jejichž nesplněním se tyto osoby dopouští přestupku dle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Doporučujeme nepodceňovat dodržování těchto povinností!

BEZPLATNÁ PORADNA

+ 420 720 988 644

Mezi povinnosti řidiče, který se účastnil dopravní nehody, patří:
 • neprodleně zastavit své vozidlo,

 • učinit taková opatření, která zabrání vzniku újmy osobám nebo věcem, pokud jim taková újma hrozí,

 • spolupracovat při zjišťování skutkového stavu,

 • zdržet se požití alkoholického nápoje a užití jiné návykové látky po nehodě po stanovenou dobu.

Mezi povinnosti účastníků dopravní nehody patří:
 • učinit vhodná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,

 • označit místo dopravní nehody,

 • v případech stanovených oznámit dopravní nehodu policii,

 • došlo-li ke zranění, poskytnout první pomoc a ke zraněné osobě přivolat poskytovatele zdravotnické záchranné služby,

 • umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích,

 • pokud došlo k poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, neprodleně tuto skutečnost ohlásit policii,

 • prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě,

 • sepsat společný záznam o dopravní nehodě.

bottom of page