top of page

POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ NEHODY

V souvislosti s dopravní nehodou vznikají řidičům a dalším účastníkům nehody zákonné povinnosti, jejichž nesplněním se tyto osoby dopouští přestupku dle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Doporučujeme nepodceňovat dodržování těchto povinností!

Mezi povinnosti řidiče, který se účastnil dopravní nehody, patří:
 • neprodleně zastavit své vozidlo,

 • učinit taková opatření, která zabrání vzniku újmy osobám nebo věcem, pokud jim taková újma hrozí,

 • spolupracovat při zjišťování skutkového stavu,

 • zdržet se požití alkoholického nápoje a užití jiné návykové látky po nehodě po stanovenou dobu.

Mezi povinnosti účastníků dopravní nehody patří:
 • učinit vhodná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,

 • označit místo dopravní nehody,

 • v případech stanovených oznámit dopravní nehodu policii,

 • došlo-li ke zranění, poskytnout první pomoc a ke zraněné osobě přivolat poskytovatele zdravotnické záchranné služby,

 • umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích,

 • pokud došlo k poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, neprodleně tuto skutečnost ohlásit policii,

 • prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě,

 • sepsat společný záznam o dopravní nehodě.

Nemálo důležité jsou také povinnosti provozovatele vozidla ve vztahu ke své zákonné pojišťovně, u které má sjednáno tzv. povinné ručení. Pokud totiž pojištěný nesplní své zákonné povinnosti, může na něm pojišťovna vymáhat finanční plnění, které za něho poškozenému vyplatila. V případě újmy na zdraví jde přitom o nemalé částky! Je nutné zdůraznit, že obzvláště některé pojišťovny k takovým krokům často přistupují.

Mezi povinnosti pojištěného ve vztahu k pojistiteli patří zejména:
 • dopravní nehodu řádně oznámit pojistiteli,

 • postupovat v souladu s pokyny pojistitele,

 • sdělit pojistiteli, že proti němu bylo uplatněno právo na náhradu újmy,

 • sdělit pojistiteli, že v souvislosti s dopravní nehodou bylo zahájeno správní nebo trestní řízení,

 • doložit poškozenému na jeho žádost údaje nezbytné pro uplatnění jeho práva na pojistné plnění,

 • v případech, kdy není ze zákona nutné šetření nehody policií, předložit pojistiteli společný záznam o dopravní nehodě.

Pojistitel může požadovat plnění po pojištěném v těchto případech:
 • pojištěný způsobil újmu úmyslně,

 • pojištěný porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích,

 • pojištěný způsobil újmu provozem vozidla, které použil neoprávněně,

 • pojištěný bez vážného důvodu v případech stanovených neprodleně neohlásil dopravní nehodu policii,

 • pojištěný nesepsal společný záznam o dopravní nehodě nebo neohlásil dopravní nehodu a v důsledku toho došlo ke ztížení řádného šetření pojistitele,

 • pojištěný bez vážného důvodu nesplnil výše uvedené zákonné povinnosti ve vztahu k pojistiteli a tím došlo ke ztížení řádného šetření pojistitele

bottom of page