top of page

Kdy může pojišťovna žádat plnění po pojištěném?

Jak je uvedeno v rubrice „Povinnosti účastníků nehody“, v některých případech hrozí pojištěnému, že plnění, které za něho pojišťovna uhradí osobám poškozeným, bude muset zpětně pojišťovně nahradit. V tomto článku poukazujeme na konkrétní případ z praxe a doporučujeme všem řidičům, aby si uvědomili možné následky porušení svých povinností. V nedávné době Nejvyšší soud ČR rozhodoval o právu pojistitele na náhradu jím vyplaceného pojistného plnění po provozovateli motorového vozidla, tedy po pojištěném, a to v případě, kdy provozovatel porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích tím, že vozidlo svou konstrukcí a technickým stavem neodpovídalo požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem škody, za kterou pojištěný odpovídá. Konkrétně šlo o závadu levé přední listové pružiny spočívající ve zlomení a ztrátě spodní části listu, přičemž horní list nevydržel namáhání a praskl, čímž došlo k vybočení nápravy a vytočení vozidla, což bylo příčinou nehody. Nejvyšší soud za popsané situace judikoval, že se neuplatní tzv. možnost vyvinění, nebo-li liberace, pojištěného z jeho povinnosti nahradit pojistiteli jím vyplacené pojistné plnění. To tedy znamená, že tato povinnost pojištěnému vzniká nejen tehdy, pokud má provozovatel, resp. osoba, které vozidlo svěří, možnost rozpoznat při zachování obvyklé opatrnosti neodpovídající technický stav vozidla, ale i při provozování vozidla, které prošlo řádnou technickou kontrolou, nejeví žádné zřejmé nedostatky technického stavu při vynaložení obvyklé opatrnosti, přestože požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ve skutečnosti neodpovídá, například pro skrytou vadu.

Závěry Nejvyššího soudu ČR jsou poměrně přísné ve vztahu k provozovatelům, kteří o své vozidlo řádně pečují. Technické kontroly a pravidelný servis nepodceňujte, abyste se nedostali do situace, kdy budete muset Vaší zákonné pojišťovně vracet nemalé částky, které uhradila poškozeným například z titulu újmy na zdraví. Bohužel ani takové doporučení Vás dokonale neochrání od rizika vzniku regresivního nároku pojišťovny. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 9. 2015, sp. zn. 23 Cdo 3363/2013.

Doporučené články
Nedávno přidané
Archiv
Vyhledávání podle tagů
Zatím žádné štítky
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page